Ana Sayfa » İş Yeri Açmak

İŞ YERİ AÇMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

29 Temmuz 2009 No Comment

Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre:

“İşe başlamayı bildirme

Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar vergisi mükellefleri;

4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları.

5. Ticaret Sicili Memurları” dır.
Gerçek Usul ( Şahıs )

Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama / bırakma bildiriminin doldurulması gerekmektedir.

Vergi Dairelerinden alınan bu form;

a) Gerçek kişilerde mükellef tarafından imzalanır.

b) Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe / mühür basılmak suretiyle imzalanır.

İşe başlama bildirimi ekinde;

1- Noter onaylı imza sirküleri

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, (mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.)

3- İkametgah ilmühaberi,

4- Ticari plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği, (fatura veya noter senedi örneğinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür yardımcısı veya şef tarafından tasdik edilir.)

5- Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler vergi dairesine verilir.

Tüzel Kişiler (Şirketler)
Tüzel kişilerin mükellefiyet tesisinde işe başlama / bırakma bildiriminin düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergi dairelerinden alınan bu form;

a) Tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlarda bunları temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır.

b-) “İşe Başlama / Bırakma Bildirimi”nin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe / mühür basılmak suretiyle imzalanır.

İşe başlama bildirimi ekinde;

1- Şirketin ana sözleşmesi noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belge,

2- Ortakların nüfus cüzdanı sureti,

3- Yeni, kurulacak sermaye şirketlerinde hisse nispeti en yüksek beş ortağın vergi kimlik numarası,

4- Ortakların ikametgah ilmühaberi,

5- Şirketi temsile yetkili kişilerin Noter Onaylı imza sirküleri,

6- Yeni kurulacak sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdürlerine (Limited Şirketlerde Müdürlere ) ait vergi kimlik numarası,

7- Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave iş yeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde de yukarıda sayılan belgeler istenir. Ayrıca bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneği

8- Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri

9- Ticaret Sicili Gazetesi (kurulu şirketler için)

10- Ticaret Odası Kayıt Sureti (kurulu şirketler için)

11- Vergi Levhası Fotokopisi (kurulu şirketler için) istenir.

Ayrıca yeni kurulacak sermaye şirketlerinin genel müdürlerinin vergi kimlik numarası alması zorunludur.

Kooperatifler

Yukarıda tüzel kişilerde istenilen belgelere ilave olarak kooperatiflerden varsa üst birliğe kayıtlı olduğuna dair yazı istenir.

Comments are closed.